شهروند علی شریفیان: اداره آمار کانادا اعلام کرد برای نخستین بار جمعیت کانادا روز اول ژانویه به ۳۶ میلیون و ۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر رسید. این تعداد ۶۲ هزار نفر از روز اول ماه اکتبر ۲۰۱۵ بیشتر بوده است.

در سه ماهه آخر سال رشد جمعیت ۹۵ صدم درصد بوده در حالی که سه ماهه پیش از آن ۴/۱ درصد بود. یکی از علل رشد جمعیت در کانادا نسبت تولد نوزادن به مرگ درگذشتگان بوده است. در مقابل ۹۵ هزار و ۳۰۰ نوزاد ۶۷ هزار و ۹۰۰ نفر در گذشته اند. اما اداره آمار یادآور شده علت اصلی رشد جمعیت و گذشتن از ۳۶ میلیون نفر، شمار مهاجران به کانادا بوده است.

جز منطقه شمالی یوکان، رشد جمعیت در دیگر مناطق کشور تقریبا به یک اندازه بوده استstatscan.