شهروند علی شریفیان: بر اساس قانونی که دولت لیبرال انتاریو در سال ۲۰۱۴ تصویب کرده است، از اول ماه اکتبر حداقل دستمزد به ازای یک ساعت کار از ۱۱/۲۵ دلار به ۱۱/۴۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در پائیز دستمزد کسانی که در بارها و رستورانها مشروب سرو می کنند به ۹/۹۰ دلار خواهد رسید. دانش آموزان و دانشجویان زیر ۱۸ سال که کمتر از ۲۸ ساعت در هفته کار می کنند، دستمزدشان از ۱۰/۵۵ دلار به ۱۰/۷۰ دلار خواهد رسید و کسانی که در خانه خود برای کارفرمایان کار می کنند دستمزدشان از ۱۲/۴۰ دلار به ۱۲/۵۵ افزایش می یابدworker.