شهروند علی شریفیان: پلیس می گوید مرد جوان بیست و چندساله ای را دستگیر کرده است. این مرد جوان کمی مانده به نیمه شب سوار اتوبوس می شود، سپس با چاقوی تیزی راننده را مجبور می کند پس از گذشتن از چند ایستگاه او را جلوی یک شعبه تیم هورتنز پیاده کند!

ظاهرا راننده به پلیس خبر می دهد و پلیس رباینده اتوبوس را در تیم هورتنز دستگیر می کند. به گفته پلیس نه راننده اتوبوس و نه مسافران آن هیچ آسیبی نرسیده است.TTC