٣۴٠٠ عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومى کانادا، لوکال٣٩٠٣، از ۶ نوامبر ٢٠٠٨ در اعتصاب بسر میبرند. این اعتصابیون کارکنان دانشگاه یورک در شهر تورنتو هستند  …


شماره ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر  ۲۰۰۸


 

٣۴٠٠ عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومى کانادا، لوکال٣٩٠٣، از ۶ نوامبر ٢٠٠٨ در اعتصاب بسر میبرند. این اعتصابیون کارکنان دانشگاه یورک در شهر تورنتو هستند که به عنوان مدرسین قراردادى و نیز دانشجویانى که مدرس و یا دستیار اساتید هستند مشغول به کار بوده اند. این مشاغل تقریبا تماما به صورت نیمه وقت هستند. مذاکره با دانشگاه یورک که یکی از بزرگترین و پرسرمایه ترین دانشگاهاى کانادا است از ۶ نوامبر به بن بست رسید و کارفرما از آن زمان به جاى مذاکره با نمایندگان اعتصابیون مشغول یک جنگ روانى و به کارگیرى تاکتیکهاى روابط عمومى بوده است. با توجه به فشارى که روى طبقه کارگر و مزدبگیران در رابطه با بحران کنونى سرمایه دارى وجود دارد این اعتصاب کنندگان نیز به شدت تحت فشار قرار گرفته اند که به کارفرما امتیاز داده و یا  وارد میانجیگرى اجبارى از طریق وزارت کار به جاى مذاکره مستقیم گردند. همچنین فشار از جانب رسانه هاى رسمى و جریانات راست بر اعتصابیون افزایش یافته و از دولت انتاریو درخواست شده که از قانون بازگشت اجبارى به کار استفاده شده و اعتصابیون را به اجبار قانون به کار برگردانند. اعتصابیون در مقابل همه این فشارهاى همه جانبه مقاومت کرده و خواهان دستیابى به مطالباتشان که شامل امنیت شغلى و افزایش دستمزد و مزایا میباشد هستند و مخالف هرگونه امتیازدهى به کارفرما در مورد مطالبات اصلى خود میباشند. با وجود اینکه کلاسهاى درس ۵٠ هزار دانشجوى این دانشگاه به دنبال اعتصاب از ۶ نوامبر تعطیل شده، اما دانشگاه یورک کماکان به نمایشات مطبوعاتى و تبلیغاتى علیه اعتصابیون ادامه میدهد و با آینده تحصیلى این دانشجویان نیز بازى میکند. هزاران دانشجو و صدها اتحادیه و تشکلات کارگرى و مترقى تاکنون از این اعتصاب حمایت کرده و در گردهمایی های اعتصاب کنندگان شرکت کرده اند. با وجود هواى بسیار سرد اعتصاب کنندگان در تمامى مناطق ورودى به دانشگاه کماکان به پیکتهاى خود ادامه میدهند. اعتصاب کنندگان از عموم مردم و دانشجویان و طبقه کارگر تقاضاى ادامه حمایت کرده اند که از هر طریق ممکن به مدیریت دانشگاه یورک اعمال فشار نموده و آنها را مجبور به پذیرش مطالبات کارکنان نمایند.

گفتنی ست "اتحاد بین المللى در حمایت از کارگران در ایران" طی پیامی به اتحادیه کارگران خدمات عمومى کانادا، لوکال ٣٩٠٣، همبستگى و حمایت خود را از اعتصاب جارى آنها اعلام داشتند که در پاسخ به این اعلام حمایت، از سوی لوکال ۳۹۰۳ از آنها قدردانى شد.

همچنین فرید پرتوى، از فعالان اتحادیه کارگران خدمات عمومى کانادا و نیز اتحاد بین المللى در حمایت از کارگران در ایران، در تظاهرات ١٢ نوامبر ٢٠٠٨ در حمایت از اعتصابیون دانشگاه یورک حضور یافت و سخنرانی کرد.


 

او در این سخنرانی گفت: ما امروز در اینجا جمع شده ایم که همبستگى و حمایت خود را از اعتصاب  لوکال ٣٩٠٣ و مطالبات آن از جمله امنیت شغلى، افزایش دستمزد و مزایا و آموزش عالى براى  همه حمایت کنیم.

او در پایان افزود: این اعتصاب در دفاع از حقوق کارگران آموزش عالى است، اما از آن مهمتر براى ایجاد برابرى و در دسترس قرار دادن آموزش در دانشگاهها، براى همگان است. این مبارزه براى دفاع از کارگران خدمات عمومى است که از حقوق پایه اى خود حفاظت کنند…

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایتهای زیر مراجعه نمایید. اگر دانشجو، حقوق بگیر و یا فعال کارگرى یا اجتماعى هستید و یا فرزندان دانشجو دارید اعتراض خود را به مدیریت دانشگاه یورک و در حمایت از اعتصابیون اعلام کنید. 


 

http://www.3903strike.ca/

http://cupe3903.tao.ca/