شهروند- بنا بر رده بندی مؤسسه مانی سنس در سال ۲۰۱۶ سه شهر استان انتاریو در زمره ی بهترین شهرهای کانادا برای زندگی قرار گرفته اند.

اتاوا

اتاوا

این رده بندی بر اساس معیارهایی مانند میانگین درآمد، وضع آب و هوا، میزان جرم و جنایت و بهای مسکن در این شهرها صورت گرفته است.

شهرهای برگزیده انتاریو عبارتند از: اتاوا، برلینگتون، و اوکویل.