مجازات رانندگی در مستی؛ همنشینی با مردگان!

شهروند- طبق تصویب تازه ی دولت تایلند، رانندگان مست و کسانی که به کرات قوانین راهنمایی و رانندگی را نقض کنند، برای کار به سردخانه های محل نگهداری اجساد مردگان فرستاده خواهند شد.

thiland-in-Phuket

دولت این کشور هفته پیش در پی آمار فزاینده ی تلفات رانندگی در جاده ها و در آغاز تعطیلات سال نو تایلندی سونگکران، قانون تازه ی راهنمایی و رانندگی یاد شده را تصویب کرده است.

رسانه های کامیونیتی تایلندی های کانادا ضمن اعلان این خبر نوشته اند، متخلفان قوانین راهنمایی و رانندگی که دادگاه آن ها را مقصر بداند، جریمه شان کار در بخش نگهداری اجساد سردخانه های بیمارستان ها خواهد بود.

رسانه های تایلندی های مقیم انتاریو به شهروندان این کشور که قصد سفر به تایلند برای تعطیلات سال نو را دارند، هشدار داده که از رانندگی در حالت مستی به جد بپرهیزند.