مادر نوزادهای دوقلو که فرزندانش را در خیابان به دنیا آورد به بیمارستان منتقل شد. به گزارش تورنتو استار نیمه شب سه شنبه ۲۳ دسامبر پلیس گشتی  …


شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 

مادر نوزادهای دوقلو که فرزندانش را در خیابان به دنیا آورد به بیمارستان منتقل شد. به گزارش تورنتو استار نیمه شب سه شنبه ۲۳ دسامبر پلیس گشتی متوجه حضور زنی ۲۶ ساله در برف ها شد. پلیس تصور کرد زن مورد تهاجم قرار گرفته، لیکن به محض نزدیک شدن دریافت زن جوان نوزاد تازه متولد شده ای در بازوان خود دارد. با حضور پلیس دومین نوزاد نیز متولد شد. هم اکنون هر سه نفر در بیمارستان هستند و شرایط یکی از نوزادان بحرانی است. انجمن حمایت از کودکان در حال بررسی پرونده است.