شهروند- بامداد روز شنبه، اتفاق عجیبی برای دو افسر پلیس در تورنتو افتاد، اتفاقی که نظیر آن ممکن است خیلی به ندرت دیده شود. آنها حوالی ساعت ۱:۲۰ بامداد تلفنی دریافت کردند که اطلاع می داد در خیابان دانداس شرقی و بلوار کاکس ول ، خانمی در صندلی عقب یک تاکسی در حال وضع حمل است و برای این کار نیاز به کمک این افسران پلیس که در شیفت شب خود بودند، دارد.

این دو پلیس خودشان را سریع به محل رساندند و دیدند که خانمی در صندلی عقب یک تاکسی در حال وضع حمل است و سر بچه نیز دیده می شود.

یکی از این پلیس ها به کمک خانم جوان رفت و از وی خواست که زور بزند و پلیس دیگر نیز در آرامش کامل نوزاد پسر که خیلی راحت و در زمانی کوتاه به دنیا آمد را در آغوش گرفت. این دو پلیس می گویند از این که شاهد چنین اتفاقی بودند هیجان زده اند، زیرا همچین اتفاقی خیلی به ندرت ممکن است برای کسی بیفتد.

پلیسی که نوزاد را بعد از تولد در آغوش گرفت می گوید که در ابتدا استرس داشت زیرا نوزاد صدا نمی کرد اما با بلند شدن صدای گریه ی نوزاد او نیز به آرامش رسید.

امدادگران بعد از تولد نوزاد در محل حاضر شدند و گزارش ها حاکی از این است که مادر و نوزاد هر دو سرحال و خوب هستند .