شهروند ـ از آنجایی که جوانان کانادایی با تغییر چشم انداز کاری خود روبرو هستند، دانشگاه های انتاریو نیز در تلاشند تا بتوانند این جوانان را برای آینده ای آماده کنند که برای هیچ کدام از ما روشن نیست. شورای دانشگاه های انتاریو نظرسنجی ای را درباره ی تغییر بازار کار، تکنولوژی های جدید و روند رو به افزایش جهانی شدن ارائه کرده است. بنابر گفته های این شورا این نظرسنجی یکی از دو مرحله ی روبرو شدن با آینده ی نامعلوم است.

university

اولین مرحله به این شکل است که در طی آنها پای صحبت های مردم خواهند نشست. مردم از دغدغه هایشان درباره ی آینده ی شغلی خود خواهند گفت. چیزی که واضح است این است که همه چیز به سرعت در حال تغییر است و مشاغلی که امروز و در زمان ورود به دانشگاه وجود دارد ممکن است در هنگام فارغ التحصیل شدن از بین رفته باشد. همچنین همه چیز به سرعت در حال کامپیوتری شدن است و نیروی کار انسانی رو به کاهش. وظیفه ی دانشگاه ها این است که به دانشجویان کمک کنند تا چشم انداز صحیحی از آینده به دست آورده و با پرورش قدرت تحلیل و مهارت های نرم افزاری آنها را برای آینده آماده کند.

مرحله ی دوم این نظرسنجی بررسی نتایج و تهیه یک برنامه برای دانشگاه هاست که بتوانند بر اساس آن به این مهم جامه ی عمل بپوشانند.