شهروند ـ در حالی که کانادا با یک داروی مسکن مرگ بار به نام فنتالین در حال مبارزه است، سم کشنده تری وارد بازار شده است. این مسکن که با نام W-18 شهرت دارد در سال ۱۹۸۱ در آزمایشگاهی در دانشگاه آلبرتا به عنوان مسکن غیر اعتیادآور ساخته شد. این دارو توسط شرکت های دارویی به ثبت رسید، اما هیچگاه تولید نشد، اما ظاهرا فردی در حال تولید آن است. زمانی که این دارو به ثبت رسید و بر روی موش های آزمایشگاهی امتحان شد معلوم شد که ۱۰,۰۰۰ بار از مورفین قوی تر است.

w-18-pills

به گفته ی بهداشت کانادا این دارو به دلیل قوی بودن می تواند آسیب های جدی به مصرف کننده وارد کند و به دلیل اطلاعات علمی ناکافی نمی تواند به طور قانونی وارد بازار شود، اما علی رغم هشدار بهداشت کانادا تعداد موارد مصرفی که به پلیس گزارش شده است در حال افزایش است و از تعداد ۳ نفر در سال ۲۰۱۵ به ۳۰ نفر در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرده است.

اخیرا مواردی در استان انتاریو هم مشاهده شده است. این دارو به قدری قوی است که از نظر بهداشت کانادا در دسته ی مخدرهایی نظیر کوکایین و هرویین قرار می گیرد و پلیس باید در برخورد با آن شدت عمل بیشتری نشان دهد.