شهروند- روز دوشنبه دولت انتاریو اعلام کرد که قول می دهد تا تمامی منابع آلوده به جیوه را که باعث سمی کردن آب های مناطق Grassy Narrows  و Wabaseemoong و مسموم کردن مردم بومی این مناطق در شمالغربی انتاریو شده است شناسایی کرده و آنها را برطرف کند.

از سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آلودگی جیوه وارد رودخانه ای شد که در بین دو قبیله ی بومی در شمال غربی انتاریو جریان دارد و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد که آلودگی جیوه همچنان در این آب ها وجود دارد و باعث مسمومیت در ماهی ها و انتشار آن به مردم بومی این منطقه می شود. تا جایی که بیش از ۹۰ درصد مردمان این ناحیه نشانه های مسمومیت جیوه را نشان می دهند.

 بیش از ۴۰ سال است که بومیان این منطقه برای رهایی از آلودگی های ناشی از جیوه تقاضای کمک می کنند و در نهایت در سال های اخیر جمعی از دانشمندان و متخصصان در این زمینه به کمک آنها آمده اند تا با همفکری و کار تخصصی این آلودگی را برطرف کنند.

دولت انتاریو نیز این بار وعده می دهد که با تمام قوا کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که مردم این منطقه نیز از آب پاکیزه و محیط زیست سالم بهره مند شوند و می گوید که زمانی که ماهی ها سالم باشند یعنی آب سالم شده است و خطری وجود ندارد.