گفت وگو با عباس شکری

روزنامه نگار، نویسنده، مترجم و موسس نشر آفتاب در نروژ

عباس شکری از نویسندگان و مترجمان پرکار فارسی زبان خارج کشور است. او ساکن نروژ است و سالهاست که با شهروند همکاری دارد.  شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد در اروپا است.

عباس شکری سپتامبر ۲۰۱۶ نشر آفتاب را در نروژ تأسیس کرد. در بیانیه ی تأسیس این نشر آمده است:

آمده‌ایم که بمانیم و بر عهد خویش با دوست وفادار باشیم. آمده‌ایم تا روزن نور باشیم در انتهای تونل تاریک سانسور. آمده‌ایم تا سنگی باشیم برای شیشه‌ی عمر دراز سانسور در مام وطن. آمده‌ایم تا پاسدار آزادی بیان باشیم و فرصت‌سوزی سانسور را دور بزنیم. آمده‌ایم تا ناشر بی سانسور باشیم و ناشر سانسور شده‌ها. آمده‌ایم تا …

عباس شکری برای شرکت در کانون کتاب تورنتو و معرفی نشر آفتاب به تورنتو آمده است. پیش از این جلسه او در دفتر شهروند حضور یافت و به پرسش های حسن زرهی، سردبیر شهروند در این زمینه پاسخ داد.

این گفت وگو را  ببینید.