شهروند- سازمان حمل و نقل شهری TTC سرانجام و در پی درخواست های متمادی مردم و بسیاری از نهادهای خبری و مردمی دلایل تأخیر بسیار زیاد سرویس های قطارهای این سازمان را از تاریخ ژانویه ۲۰۱۴ تا آوریل ۲۰۱۷ منتشر کرد. این آمار بسیار دقیق و با جزییات کامل برای اطلاع عموم منتشر شده است و به افراد نشان می دهد که دلایل تعداد ۶۹۰۰۰ بار تاخیر قطارهای TTC چه بوده است و حتی نشان می دهد که چه قطارهایی بیشترین میزان تاخیر را داشته اند.

در این آمار منتشر شده دلایل تاخیر سرویس های TTC در پنج گروه قرار می گیرد که به ترتیب بیشترین ساعت تاخیر تا کمترین از این قرار است:

بیماری یا جراحت مسافران ۲۸۱ ساعت، آتش و یا دودگرفتگی ۱۸۵ ساعت، بی نظمی و اغتشاش در بین مشتریان ۱۳۱ ساعت، اشکالات فنی قطارها و اتوبوس ۹۴ ساعت و در نهایت برخورد با افراد (خودکشی و یا تصادفات) ۸۷ ساعت.

همچنین این سازمان می گوید که از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۳۴ بار به دلیل خبر بمب گذاری، ۲۲۱ دقیقه به دلیل دریافت خبر دزدی و ۳۹۵ بار به دلیل چیزی که آن را رعایت نکردن بهداشت نامیده است مجبور به توقف قطارها شده است. اگرچه میزان اتفاق هایی که باعث توقف قطارها می شود از سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است، اما آمار و ارقام نشان از آن دارد که سرعت برخورد ماموران با اتفاق ها بالا رفته و همین امر موجب شده است که میزان توقف ها کاهش یابد. بسیاری از مسافران از تاخیر بیش از اندازه ی قطارها در ایستگاه های اصلی مانند فینچ و کیپلینگ شکایت کرده اند.

مقامات TTC می گویند که دلایل اصلی این توقف ها تمیز کردن قطارها و برطرف کردن ایرادات فنی است که با رسیدن قطارها به ایستگاه های اصلی نمایان می شود. تاکنون بیشترین میزان تاخیر در تاریخ ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۵ گزارش شده است که به دلیل هوای نامناسب و یخبندان شدید حدود ۲۱ ساعت تاخیر اتفاق افتاد و کمترین میزان تاخیر به میزان ۴ دقیقه در روز کریسمس سال ۲۰۱۵ ثبت شده است.