شهروند- آزاده داودی: بسیاری از خانواده های بومی کانادا ساکن تورنتو از آموزش و  پرورش می خواهند تا ترتیبی دهد که فرزندان آنها بتوانند زبان مادری شان را در مدارس تورنتو آموزش ببینند. به گفته ی این خانواده ها این حقیقت باعث شرمساری است که فرزندان آنها می توانند زبان هایی مانند فرانسه و یا چینی را در مدارس آموزش ببینند، اما نمی توانند زبان های بومی و مادری شان را که از لحاظ معنایی و فلسفی بسیار غنی است، یاد بگیرند.

آمار نشان می دهد که در انتاریو حدود ۲۵۰۰۰ خانواده بومی ساکن هستند ولی از ۵۳ زبان خارجی که سال گذشته در دوران ابتدایی به کودکان آموزش داده شده است هیچکدام از زبان های بومی کانادایی نبوده است.

به گفته ی برخی از این خانواده ها نسل مادربزرگ ها می توانند این زبان ها را صحبت کنند، اما یک نسل بعدتر از آنها قادر نیستند به زبان مادری شان حرف بزنند و این یکی از اثرات مستقیم مدارس “شبانه روزی” است که طی آن ظلم زیادی به مردمان بومی این سرزمین رفته است. هم اکنون که پرداختن به امور این مردمان در سرلوحه کار دولت کانادا قرار گرفته است بهتر است تا به این مهم نیز پرداخته شود و فرصتی فراهم گردد که نسل تازه بومیان کانادا بتوانند با زبان مادری شان آشنا شده و آن را به طور صحیح آموزش ببینند.