شهروند- بر اساس آمار اعلام شده از جانب کالج های انتاریو، هم اکنون رقمی حدود ۱۶۰ میلیون دلار بیش از بودجه دولتی در این کالج ها صرف خدمات روانشناسی و مشاوره و در کل بهداشت روانی دانشجویان می شود.

این روزها نیاز به خدمات روانشناسی و مشاوره در کالج ها و دانشگاه ها روندی رو به افزایش دارد و این می تواند ناشی از این حقیقت باشد که دانش آموزان در مدارس و دبیرستان با حقایق درس خواندن در کالج مواجه نمی شوند و برای آن، چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ فنی آماده نیستند. اغلب این دانشجویان بعد از ورود به کالج و مواجهه با حجم زیاد درس و انتظارات استادها دچار افسردگی می شوند و چون امکان این را ندارند که خدمات لازم را خارج از دانشگاه و یا کالج دریافت کنند به مشاوران در این مراکز مراجعه می کنند.

تا کنون کالج های انتاریو توانسته اند از طریق فعالیت هایی غیر از بودجه دولتی خدمات لازم را برای دانش جویان فراهم کنند، اما هم اکنون زمان آن فرارسیده است که دولت استانی انتاریو فکری به حال این مراکز کرده و بودجه لازم برای تامین خدمات مورد نیاز را در اختیار این کالج ها قرار دهد.

بسیاری از دانشجویان به دلیل شرایط  بسیار بد روحی گاهی نمی توانند تحصیلات خود را به پایان برسانند و شاید بهتر باشد که از زمان دبیرستان و با بازنگری در فصول درسی این افراد برای زندگی جدی تر در کالج و دانشگاه آماده شوند.