در دسامبر ۱۸۶۳حضرت بهاءالله بعد از ورود به عکا در فلسطین (اسرائیل امروز) به دنبال آنچه در اِدرنه آغاز فرموده بودند یعنی به نوشتن پیام های رسمی خود به زمامداران جهان ادامه دادند. در تعدادی از این نامه ها مخاطبان را به جزای الهی که به علت غفلت و سوء رفتار خود در حکمرانی بدان مبتلا خواهند شد هشدار می دهند و در اولین پیام حضرت بهاءالله خطابی عمومی به سلاطین، رهبران ادیان و بزرگان آنان را متذکر داشتند که رعایت حال رعایا و اداره جامعه را با عدالت و انصاف عمل کنند.

در نامه ای به ناپلئون سوم می فرمایند (قلمرو تو دچار آشفتگی خواهد شد و امپراطوریت را از دست خواهی داد و این جزای اعمالی است که مرتکب شده ای … قدرتت را بقائی نخواهد بود)

در خطابی به پاپ پی نهم چنین تأکید می فرمایند (پادشاهی را به پادشاهان بازگذار و با روئی متوجه به ملکوت از خانه بدر آی … چنان باش که مولایت بود…)

حضرت بهاءالله ملکه ویکتوریا را به خاطر حکم الغای بردگی در سراسر امپراطوری بریتانیا تمجید فرمودند. در پیامی خطاب به سلطان عبدالعزیز پادشاه عثمانی نوشتند (که از حدود الهی غافل نشود و نگذارد به قدر خردلی به مردم ظلم شود).

در پیام تزار روس فرمودند (به تصرف قلوب مردمان قیام کن که رضای الهی در آن است و انذار فرمودند که اگر جز این کنی حکومت و مملکت و قدرت از دستت خواهد رفت و چنین هم شد.

به ناصرالدین شاه به صراحت بیان فرمودند (ای کاش رأی جهان آرای پادشاهی ایران قرار می گرفت که این عبد با علمای عصر مجتمع میشد و در حضور سلطان حجت و برهان می نمود…)

به ویلهم اول قیصر آلمان که دچار غرور و بزرگ بینی شده بود مرقوم داشتند (… ای پادشاه به این پیام فکر کن و ببین آنهایی که ممالک را فتح کردند و حاکم بر مردمان شدند چگونه از قصرهایشان به قبرها فرو رفتند و نابود شدند…)

آنچه که بسیار جالب و در عین حال قابل تحسین است حرکت جامعه جهانی بهائی است که در طول بیش از یکصد و هفتاد سال پیام های حضرت بهاءالله را مکرر در مکرر به سلاطین حکومت ها، رهبران ادیان، رؤسای جمهور، مشاهیر و متفکرین روز به زبان خودشان فرستاده اند. مطالعه جهانی برای کنترل اسلحه، رعایت و تأمین حقوق نوع بشر، آموزش عمومی و مجانی، آموختن یک زبان بین المللی، قوانین ارتباطات مخابراتی، شناخت حقوق جامعه زنان و مشارکت روز افزون آنان در همه شاخه های علمی، هنری، سیاسی و زندگی بشری و بسیاری موارد دیگر که امروز تقریباً جهانی شده اند.

جامعه جهانی بهائی در معرفی و ابلاغ پیام الهی از هیچ گونه تلاش و اقدامی کوتاهی نکرده و از پا هم نخواهد نشست تا صلح و سلامتی، رفاه و آرامش ملت ها را تأمین نماید و این کره خاکی را تبدیل به بهشت واقعی نماید.

سلاطین و زمامداران ممالکی که حضرت بهاءالله خطاباتی جهت آنان ارسال داشته اند:

عبدالعزیز، سلطان عثمانی ـ تزار الکساند دوم، امپراطور روسیه ـ پاپ پی نهم ـ ویلهلم اول، امپراطور آلمان ـ ناصرالدین شاه قاجار ـ فرانسوا ژوزف، امپراطور اتریش ـ ویکتوریا، ملکه انگلستان ـ ناپلئون سوم، امپراطور فرانسه.

—————————————————————————————خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:  

پیامگیر :  ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵،  ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی:      www.reference.bahai.org/fa