شهروند- بر اساس آخرین آمار سال ۲۰۱۶ که هفته گذشته منتشر شد میزان مهاجران در کانادا به بیشترین میزان خود طی ۸۵ سال گذشته رسیده است. این آمار که توسط سازمان رسمی آمار و سرشماری کانادا انجام و منتشر شده است نشان می دهد که هم اکنون حدود ۲۱.۹ درصد کانادایی ها مهاجر هستند.

هم چنین بر اساس این آمارگیری جمعیت مردمان بومی کانادا نیز افزایش چشمگیری داشته است و در سال ۲۰۱۶ به ۱.۷ میلیون نفر رسیده است. نرخ افزایش جمعیت در بین مردمان بومی تقریبا ۴ برابر نرخ رشد دیگر جمعیت کانادا بوده است. این اعداد و ارقام تنها چند روز قبل از اعلام رسمی تعداد مهاجرانی که در سال های آینده پذیرفته خواهد شد، منتشر گردید.

بر اساس اعلام مجلس قانونگذاری کانادا، میزان مهاجر پذیرفته شده در هر سال که در سال ۲۰۱۷ تصویب شده است سالی ۳۰۰,۰۰۰ نفر خواهد بود. بر اساس پیش بینی های انجام شده میزان مهاجران در کانادا در سال ۲۰۳۰ به حدود ۳۰ درصد کل جمعیت کانادا افزایش خواهد یافت. بسیاری از مهاجران جدید به کانادا به سمت استان های آلبرتا و ساسکاچوان می روند و این پخش جمعیتی در سراسر کشور به دلیل برنامه های ویژه ی استانی و رقابت آنها در جذب هرچه بیشتر مهاجران برای این استان هاست.

جالب است بدانیم که اکثریت مهاجران به کانادا همچنان از کشورهای شرقی و خاورمیانه هستند و رقمی معادل ۶۰ درصد به آنها اختصاص داده شده است.