پنجره های منفجر

دیوارهای آواره

زمین گیج و لرزنده

سطوح پر رنگ ستون ها و سقف ها

خمیده بر وجوهی ناموجه

سقوط فواره ای جیغ و صدا

و بانگ وحشتی غافلگیر

گردش فضائی تراشه ها

بی خبر از سرعت نور

رو به جاذبه ی سیاهِ چاله های هرز

تابلوها و تصاویر

بندبازان مسخره ی ساقط

صندلی ها و میز ها

و شکم های چینی ی قفسه ها

میهمانان غریب ِ دل شکسته

کوسن ها و تشک ها

بیداران آشفتگی ی خواب

با پرهای درون به هوا

و فلز درخشان کتری ها و ظروف

در گریز از صیقل آشپزخانه

خمپاره های در و دیوار

آوار اشیاء پرنده

چون بهمنی به خیابان

احشاء عفیف عمارات

سرخ از خون و شرمی آتشین

در نمایشی عمومی

فریادهای رو به سکوت

و دعاهای نامستجاب

پیچیده به خشکی

در شنل آه و دود

جنبش های فراموش

در پخش فلج

بر مُضرس کناره ها

و صفحات دریده

گوشت و پی و استخوان

چهار میخ تیر و تخته

و سکون در جای انسان

در حرکت نابجای اشیاء