تا الان دیگر

رد‌پاهای ما در مائوئی*

پاک شده‌اند

چونان “الوها”های هاوایی*

زیرِ غرشِ جت های آمریکایی.

ذره‌های شن

پس از آب‌تنی‌های بامدادی ما در دریا،

لکه‌های شراب

پس از شادخواری‌های شامگاهی ما در ایوان

و ناله‌های عشق

پس از بوسه‌های بی‌پایان ما در ویلا

همه ناپدید شده‌اند

در زیرِ غرشِ جاروی برقی

چرخشِ ماشین رختشویی

و شلیکِ لکه‌پاک‌کنها.

آنچه بجا‌مانده

رفت‌و‌آمدِ همیشگی موج هاست

ورپریدگیِ ریزه‌باران های ناگهانی

و شاید لاک‌پشتِ دریایی کلانی

که از پسِ خرسنگ های ساحلی

به‌جای خالی ما می‌نگرد.

۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

* مائوئی جزیره‌ی بزرگی است در ایالت هاوایی.

* “الوها” در زبان هاوایی به‌معنای “عشق” است و به‌ جای “درود” یا “بدرود” به کار می‌رود.