پرسش:

تصور می کردم هر کس جایی را برای اقامت بگیرد و اجاره پرداخت کند مستأجر محسوب می شود ولی با خواندن مطالب شما اخیراً متوجه شدم ظاهراً این برداشت من صحیح نیست. لطفاً بگوئید اصولاً چه کسانی مستأجر محسوب می شوند؟

 

پاسخ:

هر کس که در محلی اقامت گزیند و مبلغی بابت آن اقامت بپردازد صرفاً مستأجر محسوب نمی شود، بلکه برای این که برابر قانون مالک و مستأجر در ایالت انتاریو فردی مستأجر به حساب آمده و بعداً بتواند به دادگاه های مربوطه مراجعه نماید بایستی دارای شرایط زیر باشد:

۱-کسی که در خانه ای بابت اقامت در یک اتاق مبلغی پرداخت می کند و به طور مشترک از آشپزخانه و حمام آن محل استفاده می کند مستأجر محسوب نمی شود. بنابراین آنچه بر روابط شما با این فرد حاکم است همانست که در قرارداد فیمابین نوشته شده، مثلاً نه او و نه شما ملزم به ۶۰ روز اطلاع قبلی برای خاتمه قرارداد نمی باشید و هر چه در ابتدا با هم قرار گذاشته اید همان اجرا می شود.

۲- ساکنان هتل ها، متل ها و همه محل های کوتاه مدت اقامتی مستأجر محسوب نمی شوند، حتی اگر این زمان چند ماه طول بکشد. مثلاً اگر شما قسمتی از خانه خود را (حتی به صورت واحدی جداگانه) به افرادی برای مدت کوتاهی اجاره بدهید آنها میهمان محسوب می شوند. حتماً اگر قراردادی می نویسید از آنها به عنوان میهمان یاد کنید نه مستأجر (مثل قراردادهای Airbnb).

۳- اگر کسی در یک مجتمع مسکونی زندگی می کند و مالک در ازای کارهای نگهداری آن مجتمع از او اجاره ای دریافت نمی کند این شخص مستأجر محسوب نمی شود، ولی اگر همین شخص بابت واحد مورد اجاره ماهانه به مالک تمام اجاره خود را پرداخت و طی قرارداد دیگری در ازای کارهای تعمیراتی خود از مالک دستمزد دریافت نماید در این صورت برابر قانون مستأجر به حساب می آید. این موضوع در سایر موارد مشابه هم مصداق دارد. مثلاً کسی که از زمین گلف مراقبت می کند و در آنجا محلی برای زندگی دارد و یا کسی که در مهد کودک کار می کند و محلی هم برای زندگی در آنجا دارد و همچنین کسانی که در مزارع کار می کنند و محلی هم برای اقامت به آنها داده می شود.

۴- کسانی که در محل هایی زندگی می کنند که غیر انتفاعی هستند و یا متعلق به دولت است. مثلاً محل هایی که برای تازه واردین به کشور به مهاجرین جدید یا پناهجویان برای اقامت واگذار می شود. اینها مستأجر محسوب نمی شوند.

۵- اقامت کنندگان در خانه های سالمندان؛ محل هایی که جنبه بهداشتی و سلامتی در آنها مطرح است مثل مراکز بهزیستی، روحی و روانی و غیره، با این که شخص  بابت واحد یا اتاق خود ماهانه مبلغی پرداخت می کند ولی مستأجر محسوب نمی شود.

۶- دانشجویانی که در خوابگاه های دانشگاه زندگی می کنند و حتی اگر واحد جداگانه ای به آنها داده شده باشد مستأجر محسوب نمی شوند. خانه های دانشجویی که همه از یک آشپزخانه و تعدادی حمام مشترک استفاده می نمایند شامل این قانون نمی شود ولی اگر درهمین مجتمع ها هر اتاق خود حمام و آشپزخانه جداگانه برای هر دانشجو داشته باشد، آن دانشجو مستأجر محسوب می شود.