شهروند: به احترام جانباختگان زلزله اخیر در ایران و بنا به درخواست دکتر رضا مریدی وزیر علوم و نماینده ریچموندهیل و با توافق هر سه حزب لیبرال- محافظه کار و دموکرات نو و به دعوت رئیس پارلمان، نمایندگان و مهمانان پارلمان همگی به پا خاسته و یک دقیقه سکوت کردند.

این حرکت زیبا و انسان دوستانه از طرف نمایندگان پارلمان نشانه ی احترامی ست که  هموطنان کانادایی ما نسبت به جامعه ایرانی و زادگاه ما ایران دارند.

شهروند این ابتکار بجای دکتر رضا مریدی را قدر می نهد.

این مراسم را در اینجا ببینید.