شهروند- شورای شهر تورنتو اعلام کرد که نرخ جمع آوری زباله و مصرف آب از ابتدای سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت. نرخ زباله برای یک خانواده به اندازه نرخ تورم و نرخ مصرف آب ۵ درصد اضافه خواهد شد. این ارقام در جلسه شورای شهر و در پی توصیه ها و پیگیری های کارکنان سابق شهرداری نهایی شد.

برهمین اساس میزان نرخ افزایش جمع آوری زباله برای سطل های کوچک ۴.۹۹ دلار، برای سطل های متوسط ۶.۰۶ دلار ، برای سطل های بزرگ ۸.۲۳ دلار و برای سطل های بسیار بزرگ ۹.۵۵ دلار خواهد بود.

آپارتمان های مسکونی حدود۱درصد افزایش در نرخ جمع آوری زباله خواهند داشت و این رقم برای ساختمان های اداری و تجاری ۵.۲ درصد ، مانند سال ۲۰۱۷، خواهد بود.

در مورد نرخ مصرف آب، خانه های مسکونی با ۵ درصد افزایش و ساختمان های تجاری با افزایش رقمی حدود ۱۸۰۰۰ دلار روبرو خواهند شد. این ارقام به همراه بودجه سال ۲۰۱۸ در شورای شهر بررسی می شود و قرار است تا فوریه ۲۰۱۸ نهایی شود.