هموطنان عزیزم، امروز خواست ها و مطالبات واقعی و بحق شما در قالب یک جنبش اجتماعی ــ سیاسی به واقعیتی آشکار بدل شده است و حکومتیان و مردم سراسر جهان با چشمانی باز نظاره گر آن هستند.

اطمینان دارم این جنبش اجتماعی ــ سیاسی، آغازگر سرنگونی چهار دهه سرکوب و خشونت و زندان و اعدام است.

اطمینان دارم این جنبش اجتماعی ــ سیاسی، نه تنها برای فقر و بیکاری و استیصال نیست که حکومت می خواهد جلوه دهد و به دنبال ارزان کردن “تخم مرغ” است،  بلکه همانگونه که در شعارهای سراسری شما شنیده می شود، به دنبال سرنگونی تمامیت، کلیت و موجودیت این نظام است.

اطمینان دارم این جنبش اجتماعی ــ سیاسی، و این حرکت اعتراضی شما که هیچگونه وابستگی و همبستگی با اپوزیسیون خارج از کشور و دولت های خارجی ندارد، قادر خواهد بود پایه گذار ایرانی آزاد و آباد و دموکراتیک گردد.

اطمینان دارم این جنبش اجتماعی ــ سیاسی قادر خواهد بود هویت ایرانی ما را از کارنامه ایدئولوژیک مذهبی این نظام به طور کامل جدا کند.

اطمینان دارم این جنبش اجتماعی ــ سیاسی، امروز به مردم ایران و تمامی جهانیان ثابت خواهد کرد که اصلاح طلب و اصول گرا و…، هیچگونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و مردم دیگر فریب آنان را نخواهند خورد.

پیروزی جنبش پیش روی ماست به شرط آنکه:

*ما خشونت را آغاز نکنیم که بهانه سرکوب بیشتر است.

* مردم بدانند که حکومت در گوشه ای قرار گرفته است و دیوار ترس شکسته شده است  ــ  اعتراض کنندگان دیگر از یک طبقه خاص اجتماعی نیستند،  و مردم جهان نظاره گر آن هستند.

* اگر این بار نیز حکومت با سرکوب و قتل و زندان صدای ما را خاموش کرد این سکوت موقتی است و بار دیگر با هم آهنگی و سازمان دهی جنبش سیاسی ــ اجتماعی مردم به پا خواهد خاست.

 در نهایت به بدنه سپاه و بسیج یادآور می شوم که امنیت و آینده آنان فقط با در کنار مردم بودن  تامین خواهد شد.

 بدانیم و آگاه باشیم که مقاومت ما باعث پیروزی، پس گرفتن کشورمان و احراز هویت ماست.

 ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶

 https://youtu.be/dE4u1P2OL2U

https://youtu.be/PhMWtEMIQUE