Select Page

پرویز صیاد با مردم

پرویز صیاد با مردم

پیام پرویز صیاد در پیوند با تظاهرات سراسری در ایران

در طول چهل سالی که از سرزمین مادری دور افتاده ام حتی یک لحظه باور نداشتم که مردمان زاده ی وطنم سزاوار حکومتی باشند که نه تنها لکه ی ننگی بر تاریخ چندهزار ساله ی ماست، که غده ی چرکینی بر پیکر این کره ی خاکی ست.

اکنون جای بسیار مباهات است که هموطنانم را در کار اثبات این حقانیت به جهانیان می بینم و چه خوب است که این بار هموطنان آزاده و به ستوه آمده ی وطنم را هشیارتر از آن می بینم که اجازه دهند  با شعار سیاسی شده ی الله اکبر نسخه ای از ادامه ی همین حکومت برای شان بپیچند، گیرم با  عمامه ای به رنگ دیگر.

فراموش نکنیم که ایران به استناد مترقی ترین تفکر تاریخ که در منشور کورش هخامنش جاویدان شده، مهد برابری و آزادی همه ی مذاهب است.

گردن نهادن به حکومتی که این برابری و آزادی را محترم نمی شمارد نه در شأن ماست، نه مبتنی بر تاریخ و یا فرهنگ ما.

پرویز صیاد هستم و جز رهایی وطنم از بختک حکومتی دین فروش و کافر ستیز آرزوی دیگری ندارم.

پیام پرویز صیاد را اینجا ببینید.

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This