پیام پرویز صیاد در پیوند با تظاهرات سراسری در ایران

در طول چهل سالی که از سرزمین مادری دور افتاده ام حتی یک لحظه باور نداشتم که مردمان زاده ی وطنم سزاوار حکومتی باشند که نه تنها لکه ی ننگی بر تاریخ چندهزار ساله ی ماست، که غده ی چرکینی بر پیکر این کره ی خاکی ست.

اکنون جای بسیار مباهات است که هموطنانم را در کار اثبات این حقانیت به جهانیان می بینم و چه خوب است که این بار هموطنان آزاده و به ستوه آمده ی وطنم را هشیارتر از آن می بینم که اجازه دهند  با شعار سیاسی شده ی الله اکبر نسخه ای از ادامه ی همین حکومت برای شان بپیچند، گیرم با  عمامه ای به رنگ دیگر.

فراموش نکنیم که ایران به استناد مترقی ترین تفکر تاریخ که در منشور کورش هخامنش جاویدان شده، مهد برابری و آزادی همه ی مذاهب است.

گردن نهادن به حکومتی که این برابری و آزادی را محترم نمی شمارد نه در شأن ماست، نه مبتنی بر تاریخ و یا فرهنگ ما.

پرویز صیاد هستم و جز رهایی وطنم از بختک حکومتی دین فروش و کافر ستیز آرزوی دیگری ندارم.

پیام پرویز صیاد را اینجا ببینید.