چند ماهی است که با یک قلم تازه آشنا شده ام، قلمی که کارکرد، هدف و تقدس” قلم” را در اشکال مختلف و متفاوت در قالب طرح عرضه می کند و تا همین جای کار توانسته است برای خود نامی بیابد و خوش بنشیند در نگاه ها. همین سنجاق روسری او که هیچ شباهتی به سنجاق های زنده یاد پرویز شایور ندارد، درونمایه اش ملهم از “دختر خیابان”، نماد رهایی از حجاب، در جاهای بسیاری مورد توجه قرار گرفته؛ و از این روست که به هدف زده است این طراح و کاریکاتوریست جوان.

نامش از هر نظر برایم تازگی داشت و ناآشنا بود:”سیدمیثم سیدآقا حسینی” چنان که تجربه قلمش نشان می دهد و خود می گوید سابقه فعالیت و نشر آثارش در نشریات مختلف درون کشور را داشته، اما همین قلمش در تنگنای کار و سانسور رسانه ای در مجلات و روزنامه های داخلی، او را به تنگ شهری ناآشنا فرو برده!

چند سالی است که پرونده پناهجویی اش در پیچ و تاب بروکراسی دفتر سازمان ملل ــ کمیساریای عالی پناهندگان ترکیه ــ زمین گیرش کرده و در گوشه ای از یک شهر نه چندان شناخته شده در حوالی شهر بزرگ ازمیر ترکیه به تلخی روزگار می گذراند. با وجود همه ی ناگواری های روحی و جسمی طرح های قلمش(قلم، موضوع محوری کاری های اوست) بلند پرواز و  روحیه بخش است.

با تعدادی از کارهای این طراح و کاریکاتوریست جوان آشنا شویم.