شهروندان- تمامی کافه ها و دفاتر استار بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۱ ماه ژوئن ۲۰۱۸ با هدف آموزش تمامی کارمندان برای جلوگیری از وقوع برخوردهای نژادپرستانه تعطیل خواهند بود. این تصمیم در پی اتفاق ماه گذشته در آمریکا گرفته و اعلام شد. ماه گذشته دو جوان سیاه پوست که در یک کافه ی استارباکس در فیلادلفیای امریکا برای یک قرار کاری منتظر دوستشان بودند توسط پلیس دستگیر شده و به بیرون رانده شدند. دلیل دستگیری آنها به گفته ی پلیس شکایت یکی از کارمندان استار باکس مبنی بر این بود که این دو جوان مدتی است بی حاصل در آنجا پرسه می زنند. این دو جوان روز بعد از دستگیری بدون فهمیدن دلیل و بدون معذرت خواهی پلیس از آنها آزاد شدند.

بر همین اساس و برای جلوگیری از اتفاقاتی این چنینی استارباکس کانادا تصمیم دارد، یک نیم روز تمامی کارمندان خود را آموزش دهد.

قرار است تا تمامی ۸۰۰۰ کافه ی استارباکس در ایالات متحده ی آمریکا ۲۹ ماه می به همین منظور تعطیل شود تا ۱۷۵۰۰۰ کارمند دوباره آموزش داده شوند.