شنبه ۱۲ می ۲۰۱۸، سعید یوسف استاد زبان فارسی دانشگاه شیکاگو در تورنتو سخنرانی و شعرخوانی داشت. 

برگزارکننده این نشست نشریه شهروند بود.

با تشکر از بابک یزدی برای فیلمبرداری از برنامه

 

بخش دوم را اینجا ببینید