در شرایط بحرانی اخیر موج بیم از بیکاری، اخراج و ورشکستگی در جامعه روز به روز افزایش پیدا می کند. در این میان و با فرارسیدن روز جهانی زن  …


شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹

در شرایط بحرانی اخیر موج بیم از بیکاری، اخراج و ورشکستگی در جامعه روز به روز افزایش پیدا می کند. در این میان و با فرارسیدن روز جهانی زن تظاهراتی در تورنتو در خیابان بلور و یانگ، برگزار شد تا فریاد زنان را به گوش همه برساند. یکی از برگزارکنندگان این تجمع به خبرنگار تورنتو استار گفت: «این چنین روزهایی موقعیت مناسبی برای مطرح کردن زنان است. ما در این شرایط سکوت نمی کنیم.زنان در شرایط کنونی تحت فشار زیادی هستند».

تظاهرات روز جهانی زن در تورنتو

این تظاهرات که با حضور ۱۵۰۰ زن، مرد و کودک انجام شد، مطالباتی از دولت داشت. شرکت کنندگان با حمل پلاکاردها و شعارهایی که سر داده بودند، خواستار حمایت دولت از زنان در شرایط کنونی بودند.آنان به دنبال امنیت، بهداشت، امنیت شغلی و بسیاری موارد دیگر بودند.

تاکنون آمار بیکاری زنان در انتاریو به هشت درصد رسیده است. اخراج از کمپانی های استلکو، کرایسلر و بسیاری از شرکت های دیگر فشار زیادی به زنان بویژه زنان مهاجر و خانواده هایشان می آورد.

از مسائل دیگری که باید به آن پرداخت مقوله کاهش کمک سرویس های مراقبت از کودکان است. کاستن از برخی سرویس های بهداشتی بار زیادی برای خانواده ها دارد و هماهنگی این مسئله کار بس دشواری است. به گزارش اتحادیه خودروسازان کانادا در این بخش بیشتر مشاغل نیمه وقت به زنان تعلق دارد و به رغم اینکه این مشاغل درآمد مکفی به همراه ندارد، لیکن اتحادیه نیز نمی تواند راهی برای تحت پوشش بیمه درمانی قرار دادن این قشر بیابد. دستمزد این زنان ۷۰ درصد درآمد مردان است.

از اهداف این تظاهرات مبارزه با این قبیل ناعدالتی ها بود. انتظار طولانی مدت در لیست خانه های تحت پوشش یارانه دولت برای مادران کم درآمد و سرپرست خانوار، ناکافی بودن سرویس های مربوط به مهاجران، دستمزد پایین و بسیاری از موارد دیگر مسائلی بود که در این روز زنان را به خیابانها کشاند.