شهروند- دیروز دوشنبه شورای شهر مونترال طی یک رای گیری محرمانه درخواستی را مطرح کرد که بر اساس آن، با فشار بیشتر بر روی دولت فدرال، قوانین مربوط به در اختیار داشتن اسلحه در کانادا سخت خواهد شد. شهر مونترال از دولت فدرال میخواهد که قوانین محکم تری در سطح کشوری بر روی خرید و در اختیار داشتن سلاح اعمال کند. بر اساس اعلام شورای شهر مونترال اخیرا مالکیت سلاح گرم توسط افرادی که نباید آنها را داشته باشند افزایش پیدا کرده است و تنها راه مبارزه با این روند، قانونی سخت و محکم و کشوری است که تنها به نیروی پلیس و مراکز اجرای قانون این امکان و اجازه را بدهد.

 

در بین سالهای ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ میزان خشونت اسلحه در کانادا ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است و ۶۰ درصد این خشونت ها به کمک سلاح دستی صورت گرفته است. تنها درکبک از سال ۱۹۸۹ تاکنون ۴ حادثه ی بزرگ تیراندازی به وسیله سلاح دستی اتفاق افتاده است: تیراندازی مدرسه پلی تکنیک در سال ۱۹۸۹، تیراندازی دانشگاه کونکوردیا در سال ۱۹۹۲، تیراندازی کالج داسون در سال ۲۰۰۶ و تیراندازی مسجد کبک در سال ۲۰۱۷.

درخواست مونترال این است که لایحه C-71 فدرال که لایحه ی کنترل سلاح نام دارد محکم تر و قوی تر شود. این لایحه اگرچه مقررات خاصی را برای خرید سلاح اعلام میکند اما اشخاص را از در اختیار داشتن سلاح دستی منع نمیکند.