شهروند- ماههاست که ساکنان محله ای در تورنتو از گودال ایجاد شده در زمین به شهرداری شکایت و درخواست کمک کرده اند. این گودال در نزدیکی Avenue Road و خیابان DuPont قرار گرفته است. قرار است این گودال این هفته بالاخره توسط کارمندان شهرداری تعمیر شود . اما  وقتی کارمندان شهرداری برای سر زدن به این مکان رفته بودند متوجه شده اند که در این مدت ساکنان محله بیکار ننشسته و در این گودال گوجه فرنگی کاشته اند.

جان توری شهردار تورنتو قول داده است که این گوجه فرنگی ها را قبل از شروع تعمیرات به مکانی مناسب تر در همان نزدیکی منتقل کنند تا آسیبی به آنها وارد نشود. مشخص نیست که چه کسی این گوجه ها را کاشته است و چه کسی آبیاری آنها را به عهده داشته است. شهرداری می گوید که هیچگونه نشتی آب در ان مکان وجود ندارد و آبیاری احتمالا از بیرون انجام گرفته شده است.