مالک می تواند:

بابت چک برگشتی مستأجر فقط۲۰ دلار وی را جریمه کند. جریمه ۵۰ دلاری غیر قانونی است.

 

اجاره را برای مستأجر فعلی فقط به اندازه شاخص تورم سالانه (CPI) افزایش دهد و هیچ گونه افزایش بدون تأیید (LTB)Landlord Tenant Board مجاز نیست.

  • به مستأجری که قرارداد ماه به ماه اجاره دارد با ۶۰ روز پیش آگهی درخواست تخلیه ملک را بنماید به دلیل آن که خود یا یکی از افراد خانواده درجه اول وی می خواهند در آن محل زندگی کنند؛ در این صورت باید یک ماه اجاره بابت غرامت و خسارت به مستأجر پرداخت کند.
  • هنگام فروش ملک خود به مستأجر ۶۰ روز مهلت دهد که ملک را تخلیه نماید؛ در این حالت پرداخت یک ماه اجاره به مستأجر لازم نمی باشد. توجه داشته باشید که این موضوع در صورتیست که خریدار خود در محل سکونت نماید نه آن که بخواهد آن را اجاره دهد؛ در این صورت باید همان مستأجر را با ملک خریداری شده قبول نماید. فروشنده مسئولیت دارد که به خریدار این موضوع را گوشزد کند.
  • از تجدید قرارداد اجاره خودداری و آن را به صورت ماه به ماه ادامه دهد یعنی پس از خاتمه قرارداد اجاره حتی اگر مستأجر بخواهد مجدداً قرارداد بسته شود مالک می تواند از این موضوع امتناع نماید. بالعکس مستأجر هم اجباری به تجدید رسمی قرارداد اجاره برای مدت معین ندارد و همان ماه به ماه را می تواند ادامه دهد.

 

مالک نمی تواند:

سرویس های حیاتی مستأجر نظیر آب و برق و گاز مستأجر را قطع نماید به صرف آن که وی اجاره خود را نپرداخته است (Inclusive &Exclusive).

در هنگام عقد قرارداد اجاره علاوه بر اجاره ماه اول و آخر ودیعه دیگری را از مستأجر درخواست نمایدمگر مستأجر داوطلبانه مبالغی بپردازد.

مستأجر را اجبار به دادن چک تاریخ دار برای اجاره بنماید مگر آن که در قرارداد اجاره مستأجر با این امر موافقت نماید.

با واگذاری مورد اجاره به دیگری در صورت اضطرار مستأجر به ترک محل بدون عذر موجه مخالفت نماید (Sub Lease).

از اجاره دادن ملک خود به متقاضی اجاره به دلیل رنگ پوست (نژاد)، جنسیت، سن یا این که بچه دار هستند خودداری نماید.

(افراد از ۱۶ سال به بالا مجاز به اجاره محل هستند و مالک نمی تواند به دلیل سن پائین از اجاره استنکاف نماید.)

  • از اجاره دادن محل خود به کسی که دارای سگ راهنماست یا داشتن حیوانات خانگی(Pet) به دلایل روحی و روانی تجویز شده خودداری نماید.
  • اقدام به تخلیه ملک اجاری بنماید که مستأجر آن بیمار است یا در منزل یا در بیمارستان بستری و تحت درمان می باشد. باید تا اعاده سلامتی وی صبر نماید.
  • اجاره را در کمتر از هر دوره ۱۲ ماهه افزایش دهد. برای هر افزایش نیز باید ۶۰ روز قبل به مستأجر در این مورد آگاهی دهد.

ادامه دارد

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com