شهروند- ۱۰۵ نفر از مسافران کانادا از افسران مرزی کانادا به دلیل رفتار بی ادبانه شکایت دارند. این افراد می گویند که در هنگام ورودشان به کانادا با آنها بسیار بی ادبانه رفتار شده است و در برخی موارد بی ادبی افسران مرزی با رفتارهای نژادپرستانه همراه بوده است. این شکایت ها باعث شده است که گروه های حقوق بشری از دولت کانادا تقاضا کنند تا ارگان مستقلی برای رسیدگی به شکایت مسافران ایجاد شود.

 

شواهد و بررسی ها حاکی از این است که بیشتر این شکایت ها بر اساس واقعیت است. بسیاری از مسافران شاکی گفته اند که افسران مرزی در هنگام عبور آنها بسیار با عصبانیت با آنها رفتار کرده اند و در اغلب موارد سر آنها داد زده  و با بی احترامی برخورد کرده اند.

اهمیت این شکایت ها بسیار بالا است و کانادایی ها و یا مسافران خارجی باید حقوق خود را بدانند. همچنین باید ارگان مستقل و مشخصی برای شکایت هایی از این قبیل ایجاد شود و مسافران به طور دقیق از آن  و روند بررسی شکایات شان آگاهی یابند. بسیاری از این افسرها به دلیل بدرفتاری در محل کار توبیخ شده و در برخی موارد از کار برکنار شده اند.