شهروند- دو دانش آموز تراجنسگرای ۱۵ ساله، اهل تورنتو، از دولت استانی انتاریو به دلیل تغییرات و حذف برخی مواد درسی برنامه سلامت و فیزیک سال ۲۰۱۵ که حاوی آموزش های جنسی نیز بود، شکایت کرده اند. این برنامه درسی در سال ۲۰۱۵ توسط دولت لیبرال وارد مدارس شد و هدفش ایجاد فضایی بدون تبعیض برای تمام دانش آموزان LGBT بود.

 

 

این دو دانش آموز به نا م های رایان و نوح هردو در مقطع ۱۰ ام هستند، هردو دختر به دنیا آمده اند، اما هویت جنسی شان پسر است و خودشان را تراجنسگرا می دانند.

نوح و رایان می گویند برنامه ی درسی آموزشی جدید برای تمام دانش آموزان عضو جامعه ی LGBT تبعیض آمیز است.  این دو دانش آموز خواستار این هستند که برنامه ی درسی سلامت و فیزیک سال ۲۰۱۵ که حاوی جنسیت شناسی نیز بوده است و به Sex-ed شهرت دارد به مدارس بازگردد.

علاوه بر این تقاضا، این دو دانش آموز هرکدام غرامتی ۱۵۰۰۰ دلاری طلب کرده اند و می گویند این غرامت برای آسیبی است که به لحاظ روحی و به دلیل محیط تبعیض آمیز درسی به آنها وارد شده است.

تغییرات جدید در محتوای درسی تمام مفاهیم و آموزش های مربوط به جامعه ی LGBT را حذف کرده است و همین باعث خواهد شد که مدارس به محیطی تبعیض آمیز برای این افراد تبدیل گردد.