بنا به گزارش سازمان انتخابات کبک برای ۱۲۵ کرسی مجلس ملی کبک ۹۴۰ نفر کاندیدا شده اند. بیشتر کاندیداها مرد و سن آنها از ۴۰ سال به بالاست. متوسط سنی کاندیداهای مرد ۴۵ سال است. شمار زنان کاندیدای نمایندگی مجلس از ۳۰ درصد در انتخابات دوره گذشته در سال ۲۰۱۴ به ۴۰ درصد افزایش یافته و این افزایش قابل توجه است.

دو حزب ائتلاف آینده کبک و حزب همبستگی کبک تعداد کاندیداهای زنشان از مردان کاندیدا بیشتر است. حزب کبکی ها ۷۴ کاندیدای مرد و ۵۱ کاندیدای زن دارد، و حزب لیبرال کبک ۷۰ مرد و ۵۵ زن کاندیدا را در حوزه های مختلف رای گیری کرده است.

از نظر جوانان کاندیدای نمایندگی که بین ۱۸ تا ۲۹ ساله باشند،  ۱۸ درصد هستند که نسبت به انتخابات دوره پیش که ۲۳ درصد بودند، کاهش یافته اند. در کل از هر ۱۰ کاندیدا ۶ کاندیدا بالای ۴۰ سال است.