شهروند- پنج شنبه ی گذشته خانواده ی کاکاوو  ساکن می سی ساگا، به جای زنگ ساعت با خراب شدن سقف خانه شان از خواب بیدار شدند.

کاملا و مایکل کاکاوو می گویند که پنج شنبه صبح با صدای فروریختن سقف اتاق خوابشان از خواب پریدند  و متوجه شدند که این اتفاق بر اثر اصابت تکه ی بزرگ یخ افتاده است.

ظاهرا این تکه ی بزرگ یخ از بدنه ی هواپیمایی که بالای خانه در پرواز بوده، سقوط کرده است. این قطعه ی یخ حدود پنج پوند وزن داشته و سوراخ بسیار بزرگی در سقف اتاق خواب ایجاد کرده و خسارت زیادی به کمدها وارد کرده است. خوشبختانه کسی در این اتفاق آسیب ندیده است. حمل و نقل کانادا می گوید که به دقت این اتفاق را بررسی می کند واگر این یخ  واقعا از بدنه ی هواپیما جدا شده باشد خسارات آن را تقبل خواهد کرد.