شهروند- براساس اعلام رئیس سازمان بهداشت انتاریو، در طی شش سال گذشته میزان خشونت و مرگ ناشی از درگیری بین ساکنان خانه های سالمندان در انتاریو به شدت افزایش یافته است.

بنابر گزارشات آمار رسمی، تعداد ۲۹ نفر در این شش سال در مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان در انتاریو بر اثر خشونت دیگر ساکنان به قتل رسیده اند اما این آمار گویای تعداد واقعی نیست و تعداد کشته شدگان به گفته ی یکی از مقامات از این تعداد بیشتر است.

بسیاری از خشونت ها میان ساکنان منجر به قتل نمی شود و تنها باعث آسیب های فیزیکی می گردد که این نوع آسیب در شش سال اخیر دو برابر شده و به رقمی حدود ۳۰۰۰ نفر رسیده است.

خانواده های افرادی که در این مراکز نگهداری می شوند از مسئولان می خواهند تا تعداد پرستارها و مراقبین بیشتر شود تا از این طریق بتوان جلوی بسیاری از این درگیری ها و خشونت ها را گرفت. کمتر از ۸۰۰۰۰ نفر از مردم انتاریو در مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان زندگی می کنند و میزان خشونت گزارش شده نسبت به این تعداد بسیار بالاست.

در اغلب مواقع این درگیری ها و خشونت ها در مکان ها و مواقعی رخ داده است که از دیدرس پرستاران و مراقبین دور بوده است. به گفته ی رئیس سازمان بهداشت انتاریو، این میزان خشونت و ناامنی باعث خواهد شد تا مردم انتاریو اعتمادشان را به این خانه های سالمندان از دست داده و از آنها روی گردان شوند.