شهروند- محققان به یافته های جدیدی درباره ی ژن کوسه های سفید دست یافته اند و می گویند که شاید این یافته ها بتواند به انسان ها برای درمان سرطان و بیماری های مرتبط با کهولت سن کمک کند. عمر کوسه های سفید بر روی کره ی زمین ۴۰۰ میلیون سال است و در مقایسه با آمیزاد که عمری حدود ۳۰۰,۰۰۰ سال دارد بسیار طولانی تر است. این عمر طولانی نشان می دهد که این کوسه های سفید مهاجم می توانند به خوبی با شرایط محیطی سازگار شده و از فعل و انفعالات فیزیکی و بیماری ها به سلامت عبور کنند و تمام اینها وامدار اسرار ژنتیکی آنهاست.

کوسه ی سفید مهاجم به دلیل قابلیت ویژه ی سازگاری مولکولی و بهبود سریع زخمها، ترمیم دی ان ای و تحمل آسیب های وارد شده به دی ان ای بسیار موجود مقاوم و سرسختی است.

نام عملی کوسه ی سفید مهاجم “Carcharodon Carcharias” است. این کوسه دارای یک ژنوم بسیار بزرگ است، تقریبا یک و نیم برابر ژنوم انسان. در عالم تئوری، ژنوم های بزرگ و سایز بزرگ فیزیکی باید این موجودات را آسیب پذیرتر از دیگر موجودات کند اما در مورد کوسه ی سفید برعکس این قضیه صادق است. مطالعات بر روی ژنوم های این حیوان به گفته ی دانشمندان می تواند پرده از اسراری بردارد که در درمان بیماری های خاص و بیماری های مرتبط با کهولت سن به انسان کمک کند.