شهروند- داگ فورد می گوید که مردم انتاریو او را انتخاب کرده اند تا تغییر ایجاد کند و برهمین اساس عزمش را جزم کرده است تا همه چیز را تغییر دهد حتی شعار نوشته شده بر روی پلاک خودروهای نمره ی انتاریو. این شعار یک بار در سال ۱۹۸۲ توسط بیل دیویس از “آن را زیبا نگه دارید” به “برای شماست تا کشفش کنید” تغییر کرد.

داگ فورد می خواهد آن را به “آماده برای کسب و کار” تغییر دهد و می گوید این شعار دولت محافظه کار است و با آن سر کار آمده است و می خواهد از این طریق به تمام کسانی که در کانادا و خارج از کانادا آن را می بینند پیغام دهد که انتاریو برای شروع کسب و کار جدید آماده است و می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. داگ فورد می گوید که این تغییر پلاک هزینه ای را بر گردن پرداخت کنندگان مالیات در انتاریو نخواهد گذاشت.

مقامات دولت با این تغییر موافق اند و قرار است در بودجه ی امسال که ۱۱ ام ماه اپریل رونمایی می شود گنجانده شود. رهبران احزاب با این تصمیم داگ فورد مخالفند و می گویند فورد می خواهد از پلاک ماشین ها برای مقاصد سیاسی و تبلیغات شعار دولتش استفاده کند. به گمان برخی از مخالفان این کار تنها هزینه ای اضافه بر گردن مالیات دهندگان می گذارد و هیچ نفعی برای کسب و کار و هیچ چیز دیگری در انتاریو ندارد.