شهروند- دولت لیبرال تصمیم دارد تا سوگند شهروندی کانادا را به نفع بومیان این کشو تغییر دهد تا براساس آن کانادایی های جدید متعهد شوند که در کنار تمام قوانین به حقوق مردمان بومی احترام می گذارند و از آنها آگاهند. احمد حسین، وزیر مهاجرت کانادا، می گوید که این تغییر باعث ایجاد آگاهی و دانش درباره ی مردمان بومی در میان تازه واردین خواهد شد. این تغییر سه سال پیش توسط کمیته ی “حقیقت و اصلاح” پیشنهاد شده بود. بسیاری از منتقدان این تغییر در کابینه می گویند که دولت لیبرال خیلی دیر به این مساله پرداخته است و زمان کافی برای تغییر قانون و در پی آن تغییر این قسم در کابینه ی فعلی وجود ندارد.

در صورت ایجاد این تغییرات بخشی در قسم شهروندی گنجانده خواهد شد که می گوید من به عنوان شهروند کانادا حقوق بومیان را می شناسم و به آنها احترام می گذارم و از تمام بومیان کانادا نام برده می شود. وزیر امور بومیان به اهمیت این تغییر جدید تأکید می کند و امیدوار است که به زودی با جزییات آن توافق شده و اجرایی گردد. هدف اصلی  کمیته ی ” حقیقت و اصلاح” اطمینان از این مهم است که تمام شهروندان کانادایی، جدید و قدیم، بومیان کانادا را بشناسند و به حقوق آنها احترام بگذارند و در جهت تحقق هرچه بیشتر این حقوق گام بردارند.

کانادایی های جدید متعهد شوند که در کنار تمام قوانین به حقوق مردمان بومی احترام می گذارند و از آنها آگاهند. احمد حسین، وزیر مهاجرت کانادا، می گوید که این تغییر باعث ایجاد آگاهی و دانش درباره ی مردمان بومی در میان تازه واردین خواهد شد. این تغییر سه سال پیش توسط کمیته ی “حقیقت و اصلاح” پیشنهاد شده بود. بسیاری از منتقدان این تغییر در کابینه می گویند که دولت لیبرال خیلی دیر به این مساله پرداخته است و زمان کافی برای تغییر قانون و در پی آن تغییر این قسم در کابینه ی فعلی وجود ندارد. در صورت ایجاد این تغییرات بخشی در قسم شهروندی گنجانده خواهد شد که می گوید من به عنوان شهروند کانادا حقوق بومیان را می شناسم و به آنها احترام می گذارم و از تمام بومیان کانادا نام برده می شود. وزیر امور بومیان به اهمیت این تغییر جدید تأکید می کند و امیدوار است که به زودی با جزییات آن توافق شده و اجرایی گردد. هدف اصلی  کمیته ی ” حقیقت و اصلاح” اطمینان از این مهم است که تمام شهروندان کانادایی، جدید و قدیم، بومیان کانادا را بشناسند و به حقوق آنها احترام بگذارند و در جهت تحقق هرچه بیشتر این حقوق گام بردارند.