اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید

ما 
بر می گردیم
یادمان رفته
 
گلدان ها را آب بدهیم.

فردا نوبت کیست؟

قلم را بر می‌داشت و واژه واژه بر کاغذ می کاشت. و چون آفتابگردان، تمامی چهره زندگی‌اش را رو به خورشید و گرمی هستی چرخانده بود.

خوب و بدش را در همین  آرزوی انسان بودنش باید جست؛ که دویدن در پی رؤیایی در تبعید، تنها اندک بهایی از این گونه زیستنش بود.

 با درد و اندوهی عمیق کانون نویسندگان ایران در تبعید بار دیگر یکی از یاران و هموندان خود را از دست داد.

شاعری درد آشنا و گریخته از جهنم رژیمی انسان کش و آزادی ستیز، سرانجام پس از سالیان سال در مصافی درد آلود با بیماری، از پای درآمد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، با اندوهی ژرف، از دست رفتن یار نازنین خود را ضایعه ای برای جامعه فرهنگی ایران و همه عاشقان آزادی می‌داند. به همین مناسبت پیش از هر چیز این غم بزرگ را به خانواده ارجمند زنده یاد عیدی نعمتی و همه دوستان و اهل قلم تسلیت می گوید. باشد تا سیاهی بگذرد و آرزوهای انسانی او و رهروان عشق برآید.

یاد عیدی عزیز بزرگ و گرامی باد!

۸ یونی ۲۰۱۹