شهروند- بعد از ظهر روز سه شنبه، حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر”های پارک” برای ساعاتی توسط پلیس تورنتو تعطیل شد. دلیل تعطیل شدن های پارک حمل اسلحه توسط مردی ناشناس بود که هم اکنون توسط پلیس دستگیر شده و تحت محافظت پلیس است.

به گفته شاهدان این مرد در حالی که اسلحه ای در دست داشت در میان مردم و در پارک در حال قدم زدن بود که پلیس سر رسید و این مرد به سمت درختان گریخت.

پلیس تورنتو پارک را از مردم تخلیه کرد و تمام خیابان های منتهی به این پارک را بست و استریت کار را نیز برای ساعاتی متوقف کرد. خوشبختانه این مرد در میان درختان دستگیر شد و هم اکنون تحت اختیار پلیس است. هیچ فردی در این حادثه آسیب ندیده است و های پارک بعد از بررسی های پلیس و اطمینان از امنیت، دوباره باز شد و مردم اجازه ی عبور و مرور پیدا کردند. هنوز از هویت فرد مسلح اطلاعاتی در دست نیست.