نکته ها/ ۲۸

چه شیرین و لذت بخش است وقتی شنونده سخنرانی انسان، صندلی هائی باشند یکدست، تمیز، خوشرنگ و حرف شنو!

صندلی هائی که مودب، ردیف، بی صدا، بی اعتراض، حتی بدون یک عطسه یا سرفه، مثل بچه آدم، چشم به دهان انسان می دوزند و ساعت ها ساکت و صامت کوچکترین تکانی نمی خورند و فقط گوش می کنند!

شنوندگانی که مثل انسان های مسخ شده، هرچه بگوئی باور می کنند. شنوندگانی که وقتی از مردم یمن و فلسطین و سوریه و لبنان و عراق صحبت می کنی، صدایشان درنمی آید که: اخوی، جنابعالی مثلا رئیس جمهور ایرانی و آمده ای که مثلا از مردم ایران دفاع کنی!

من سخنرانی در سالن هائی با صندلی پر را هم دیده ام. یکی می رود، یکی می آید، یکی دستش را تکان می دهد و یکی پایش را، یکی عینکش را تمیز می کند و یکی بینی اش را. معمولا چند نفری اینطرف و آنطرف سالن پچ پچ می کنند، خیلی ها عکس می گیرند، برخی آهسته با موبایل شان حرف می زنند  و بهرصورت یک جوری حواس سخنران را پرت می کنند.

در چنین سالن هائی بارها حرف سخنران قطع می شود و رشته سخن از دستش درمی رود.

هنگام سخنرانی برای صندلی های خالی، سخنران نه تنها دستپاچه نمی شود و رشته کلام از دستش درنمی رود، بلکه با ابهت، با صلابت، روی کلمه به کلمه حرف هایش تکیه می کند،  و چون کسی نیست که برود یا بیاید و چون کسی نیست که حواس او را پرت کند و چون خیالش راحت است که کسی نیست که اعتراضی بکند، با شوق و ذوق و خیال راحت هر چه دلش خواست سرهم می کند و می گوید.

صندلی های خالی، بهترین مستمعین یا شنوندگان جهان هستند. بی خود ضرب المثل نساخته اند که:

مستمع صاحب سخن را برسر ذوق آورد!

شفاف درگفتار وکردار!

بعد ازآنکه ایوانکا ترامپ درهمایش آزادی های مذهبی با این لباس ظاهرشد، بسیاری ازمردم جهان معتقد شده اند اگر او به جای پدرش رئیس جمهورشود، نه تنها صحبت هایش با رئیس جمهوری اوکراین را، بلکه (هیچ چیزی) را ازمردم (پنهان نمی کند!)


آش شله قلمکار، تنها غذای ایرانی است که علاوه برخوشمزگی، انسان را یاد مسائل ایران می اندازد!

شیطان کوچک!

احتمالن آقای روحانی ازقد و قواره نخست وزیر انگلیس خنده اش گرفته؟

نه که سالها به انگلیس گفتند شیطان کوچک، حالا که دیده خیلی هم کوچک نیست، خنده اش گرفته!