بیانیه

هموطن آزاده و عدالت خواه

خردادماه امسال ۱۴ کنشگرسیاسی و مدنی در داخل کشور طی انتشار بیانیه ای خواستار لغو نظام ولایت فقیه، لغو و انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، گذراز جمهوری اسلامی و برپائی حکومتی سکولار و دموکرات شدند.  علیرغم یورش وحشیانه حکومت اسلامی و دستگیری و زندانی کردن اکثرافراد تدوین کننده این بیانیه و بیانیه های حمایتی،  پشتیبانی هزاران ایرانی در داخل و خارج کشورطرح این خواست ها واین اقدامِ بهنگام  را به جنبشی آزادیخواهانه و عدالت جویانه تبدیل کرده است.

کمیته حمایت از بیانیه ۱۴ کنشگر ازهمان آغازانتشار بیانیه، حامی این بیانیه و صدای اکثراین ۱۴ نفرها در خارج از کشوربوده است. ضمن اینکه اکثرتدوین کنندگان بیانیه نیزاز کمیته حمایت خواستند تا در خارج از کشور پیگیرِ خواست ها و بازتاب صدای آن ها باشد.

 طی روزهای اخیر و در پیوند با خیزش اعتراضی مردم برخی ازامضاء کنندکان این بیانیه ها، از درون زندان ها و برخی ازآنان که از زندان آزاد شده اند، ازما خواسته اند که در پیوند با خیزش اخیر تکرارکننده و بازتاب خواست ها و صدای آنان در خارج از کشور و جهان باشیم.

این صدای آن عزیزان است:

هم میهن.

ما  با جان و هستی مان  به عنوان جزئی از این خیزش مردمی، علیرغم شرایط سخت و هولناکی که جمهوری اسلامی برایمان بوجود آورده است، ازاین خیزش حمایت کرده و خواهیم کرد. ما و یاران ما در زندان های رژیم اسلامی نشان داده ایم میان جنبش های اعتراضی کف خیابان ها  و زندان های حکومت اسلامی پیوندی ناگسستنی  به وجود آمده است.

ما تا هنگام دست یابی به خواست هایمان قدمی عقب نخواهیم نشست و تا لغو نظام ولایت فقیه، لغو و انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، گذراز جمهوری اسلامی و برپائی حکومتی سکولار و دموکرات به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.

بیانیه های ما تا تحقق خواست های مطرح شده در آن ها، زنده خواهند ماند حتی اگریک نفرازما امضاء کنندگان آن ها زنده نباشیم. ما مردم ایم  و با آنها زنده و ماندگاریم.

مطمئن هستیم فراموش نخواهید کرد که جنبش بیانیه ۱۴ نفرها، به عنوان بخشی از جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه پیوند ناگسستنی میان زندان ها و شکنجه گاه های رژیم جمهوری اسلامی و جنبش های خیابانی ایجاد کرده است.

صدای ما را از زندان ها و خیابان های میهنتان بشنوید و تکرار و بازتاب آن در جهان باشیم.

ما از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می خواهیم به مردم بپیوندند و بیش ازاین آلت دست رهبران حکومت اسلامی نشوند.

ما به عهدی که با مردم میهنمان، با آزادی و عدالت بسته ایم وفادار خواهیم ماند.

ما تردیدی نداریم که درادامه قیام سراسری واتحاد و همبستگی ملی ما ایرانیان حکومت ولایت فقیه سرنگون خواهد شد.

دریغ و افسوس که ما در اسارت دژخیمان خامنه ای گرفتاریم، و یا ما را در شرایطی قرار داده اند که نمی توانیم در کنارشما باشیم وگرنه اینک در خیایان های ایران با شما  “نه به جمهوری اسلامی”  و ” زنده باد آزادی و دمکراسی ” را فریاد می زدیم. ”

کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی

حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار

۱۸ نوامبر ۲۰۱۹

۲۰ نوامبر ۱۳۹۸