عرش قلوب بشر از وجود خداوند متعال خالی گشته است و جهان بت پرست با شور و هیاهو دست نیاز به سوی خداهای دروغین که آفریده ابلهانه اوهام بشری است بلند نموده و به ستایش و نیایش مشغول است … کاهنان این بتخانه سیاسیون و دنیا پرستان روزگارند که خود را حکمای عصر می دانند قربانیانش گوشت و خون هزاران هزار کشتگان انسان – اورادشان زمزمه های پوسیده و تکرار عبارات گستاخانه و بیشرمانه – بخورش دود دل پر درد و سوخته ماتمزدگان  و بیخانمان ها و مصدومین است.

وب سایت رسمی جامعه بهائیان ایران

www.bahaisofiran.org