«تقدیم به دامان پاک پسران آفتاب»

همزاد من

پروانه ی زخمی ی دلم

در پیله ی تنهایی

چشم خونبار و دم  گرم  ترا

می جوید.

سحر ماه

رایحه  ی گل شب بو را

مشام راه

و شهد دامان پاک و

طنین آوایت

به دست مهربان باد

پاگیرم کرده است.

فرداى فیروزه اى

زنى در منست

که در برزخ ِهستى

درگیر شده

گاه سرخوش و شادمان

چون رنگین کمان ِ خیال پرمی کشد

و دگر دیسى ی رنگهاى

طلائى و سبز و بنفش را

در گذر زمان و گزاره ی تاریخ

رصد می کند

وگاه تلخ و ابرى

در خشم ِ توفان و گرداب عواطف ِ پنهان

چنان سخت مى غرد و می بارد

شاید

دریاى شور شیرین شود

که دیروز تلاش ِ اهل ِ قلم

رسا کردن ِ صدا و سخن

امروزحذف ِ اندیشه و صدا

نمک به کهنه زخم ِ تو و من

دیروز خانه، فرزند

بوسه و  مدرسه

امروز کودک ِ بى نام

خیابان، وسوسه

دیروز نان وکار

بخشى از فرهنگ

امروز غارت ِ نان

به حیله و نیرنگ

پس

در برکه ى اندیشه های زلال ِ  پاسارگاد

ذهن و عین را به یگانگى ی جان و تن

و تاریخ طلائى ی فردا را

فیروزه اى مى بیند

و شب

در صلح ِ کامل از خویشتن تا کیهان

و تسلیح خود آگاه ِ داد بر بیداد

برّا و بى غش

در نیام ِ سخت و سربى ی خویش

آرام می گیرد