برای مادرانِ شهید جوانان نودوهشت

۱

همه آمدند

با زیباترین جامه های سیاه پوشان بر تن

و شاخه گلهای شاداب شان در دست

گرد آمدند همچون حصار

دور یک مزار

۲

همه آمدند

با غربت خاموش دل هاشان

از اندوه مرگ پربار

با بغض کبود چشم هاشان

از باران دلتنگی سرشار

۳

همه آمدند

یک یک، دو دو، چند چند

با ریتم گِرد گام هاشان

سنگین، یک نواخت، غم بار

۴

همه آمدند

گل ها و خاطره هاشان را

بر مزار نهادند و رفتند

چونان سایه ها

سرد، ساکت، پر غبار

۵

همه رفتند

از آن میان

مادری بر جای ماند

با انبوهی خاطره

اندوهی مانده گار

شاخه گلی پر پر

سکوتی اشک بار