فراخوانِ “جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی در ایران”

” انتخابات ” دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دوم اسفنده ماه برگزارخواهد شد. این” انتخابات” مهندسی شده در یکی از بحرانی ترین دوران حیات رژیم نالایق و ناکارآمدِ اسلامی به نمایش گذاشته می شود. بحران های اقتصادی و اجتماعی، بیکاری، تورم، فقر، فحشا، اختلاس، اختناق، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان و مناسبات تنش آلود با کشورهای جهان بخشی از کارنامۀ ننگین رژیم اسلامی درآستانه این “انتخابات” است.

جمهوری اسلامی و رهبری آن تلاش می کنند با برگزاری معرکه انتخابات همراه با نمایش مشروعیت خود، فریبکارانه  ادعا کنند به آرای مردم احترام می گذارند و ساز و کارهای دموکراتیک  رارعایت می کنند. رهبران رژیم اسلامی با هدف به انحراف کشاندن افکارعمومی از خیزش آبانماه، پیامدهای این خیزش و نیز تنش آفرینی در منطقه، و تحت الشعاع قرار دادنِ اختناق، کشتارو جنایت هائی که مرتکب شده اند، بیش از پیش به عوامفریبی ،خدعه و دروغ متوسل خواهند شد.

هموطن عزیز!

درنمایش و معرکه “انتخابات” اسفند ماه  شرکت نکنیم. همۀ جناح های حکومتی، ” انتخابات” را که در واقع نوعی ” انتصابات” است وسیله ای در راستای  تداوم و تحکیم رژیم اسلامی پیش خواهند برد. درشرایط کنونی که رژیم ورشکسته وجنایتکار نیازمند حمایت مردم ایران از ادامه سیاست های ضد ملی و بین المللی این رژیم است، شرکت در انتخابات به معنای حمایت از رژیم جمهوری اسلامی و به منزله پذیرش ادامه فقر، بیکاری، تورم،  اعتیاد، فحشا، اختلاس، اختناق، سرکوب، زندان، شکنجه واعدام  مخالفان و دگراندیشان است.

روز “انتخابات” را  به روز ” نه به جمهوری اسلامی” بَدَل کنیم.  در روز”انتخابات” هرچه رساتر فریاد آزادیخواهی و عدالت جوئی مان را به گوش  جهانیان برسانیم و خواستارآزادی اندیشه و بیان، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تشکل های سیاسی، مدنی و صنفی شویم.

با عدم شرکت در این ” انتخابات”، این نمایش را به عرصه اتحاد و همبستگی و همراهی، و سازمان دادن خیزش های اجتماعی تبدیل کنیم، و در یک حرکت گستردۀ ملی توان و عزم راسخ مان را به گذر از تمامیت جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، حقوق بشر ، صلح و دوستی با همۀ کشورهای جهان نشان دهیم.

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی در ایران

چهاردهم بهمن ۱۳۹۸-دوم فوریه ۲۰۲۰