انتشار بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور در خردادماه سال ۱۳۹۸، پیام آورِ آغاز یک جنبش سیاسی و نشانه و معنای شجاعت و جسارتی مدنی و عقلانی بود. تدوین و انتشارعلنی این بیانیه در سایۀ داس شکنجه و مرگ حکومت اسلامی منشاء اثر وکاری کارستان شد.

۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی با متنی متین و سنجیده چشم درچشم حکومتِ جهل و جنون و جنایت با غرور، و با بانگ و غریوی آزادی خواهانه  و حق طلبانه به رهبر این حکومت و مزدوران و پایوران اش پیام دادند که عزم جزم کرده اند تا به یاری مردم بساط ستمگری حکومت اسلامی را بروبند و به زباله دان تاریخ  بریزند، این ۱۴ نفر در بیانیه ها و با رفتارشان پیام دادند که تا آزادی و عدالت و همبستگی در این سرزمین خونرنگ و رنج دیده به گُل ننشیند، از پای نخواهند نشست.

گردن فرازانی که این بیانیه را تدوین و منتشرکردند می دانستند عساکر و شحنه های فقها و شیخان به سراغ شان خواهند آمد، و می دانستند زندان و شکنجه در اسارت حکومت اسلامی یعنی چه، و خطرشکنجه و اعدام به جان خریدند.

و آمدند عساکر و شحنه ها.

با تحقیر و توهین و تهدید و ارعاب و ضرب و شتم، حتی ارعاب فرزندان و زنان امضاء کنندگان بیانیه، آغاز کردند. اما دیدند نه، این بید را از این باد ها هراسی نیست، و این یکی را دیگر کورخوانده اند!  

دستگیری ها آغاز کردند تا خیال بافانه با حربۀ زندان و شکنجه  فاتحه ” بیانیه ۱۴ نفر” را بخوانند غافل از اینکه فاتحه خوانی برگورخود و گورزادهای حکومتی را تسریع می کنند و با ددمنشی نیزسبب خواهند شد ۱۴ نفر و یاران و همراهان شان با اتکا به گفتار و رفتاری دلیرانه و مدنی بیانیه دیگری تدوین و منتشر کنند به نامِ ” بیانیه مقاومت”.

مقاومت جانانه و ستایش برانگیز دستگیر شدگان سبب تشدید و تداوم مبارزۀ  در زندان و در میان خانواده  ها و همراهان آنان در بیرون از زندان شد، و عاملی شد تا ” بیانیه ۱۴ نفر” و تدوین کنندگان اش مطرح تر، محبوب تر و اعتماد برانگیزتر شوند. دراین کارزار نابرابر ولی فقیه و رهروان جاهل ترش نفهمیدند، و یا خود را به نفهمی زدند، که با حبس و شکنجه  تدوین کنندگان بیانیه ناشر و تکثیرکننده ” بیانیه ۱۴ نفر” شده اند، بیانیه ای که “محمد نوری زاد” ش دلیرانه از درون زندان فریاد سر داده است “من به عهدی که در بیانیه ۱۴ نفر بستیم وفا دارم ” و زیرِفشار رنج و درد بیماری، و اعتصاب غذا با صدائی رسا  بگوید ” من جنازه ام را بر سر نظام می کوبم” (۱)، بیانیه ای که “فاطمه سپهری” اش(۲)، عفو رهبری را به دادخواستی علیه ” عفو کنندۀ ظالم و ستمگر” بَدَل کرده  و بر سیمای چرکین و خون آلود رهبر کوبیده است، بیانیه ای که ” هاشم خواستار” (۳)، “محمد حسین سپهری”، ” کمال جعفری یزدی”، ” عباس واحدیان شاهروی ” و “رضا مهرگان” اش در زندان شجاعانه بر میثاق و عهد خود پای فشرده اند.

فعالیت و مبارزه ی حاصل ازتدوین و انتشار بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی، یک جنبش سیاسی آزادیخواهانه و عدالت جویانه را سبب شده است. اثر بخشی  و اعتبار این بیانیه را نه فقط اصول و خواست های آزاد اندیشانه، آزادیخواهانه و عدالت جویانۀ  مندرج دراین بیانیه، که شجاعت و جسارت مدنی و عقلانی تدوین کنندگان آن، خانواده ۱۴ نفر، و زنان و مردانی که به حمایت از این بیانیه و تدوین کنندگان و خانواده آنان برخاسته اند، تضمین کرده اند، اعتبار و ارزشی که ” ۱۴ نفر” لیاقت و شایستگی اش را داشته و دارند.

*****

منابع:

۱- https://t.me/DORRTV/68014

۲- https://www.instagram.com/p/B-5BUpLp6uG/?igshid=yldawf5h3c56

۳-https://twitter.com/KavehSepehri82/status/1248655051108814848

۴-https://www.instagram.com/p/B-5BUpLp6uG/?igshid=yldawf5h3c56