من تو را 
می شناسم 
نگاهت با من 
آشنا است
عکس از یگانه رحمانیان

من تو را

می شناسم

نگاهت با من

آشنا است

انسان بودنت را

می شناسم

 نفست آرزومند

 در دنیایی

بی رحم

شب

سفید نمی شود

 روز سیاه است