با وجود راحتی و آسایش جسمانی که پیشرفت های علمی برای ما فراهم آورده است، گوئی مردم چندان  سعادتمندتر و مسرورتر ازاجداد خویش نیستند و خواسته های آنها چندان تحقق نیافته است. بسیـاری احساس می­کنند که درطول زندگی بدون هدف ومقصدی باارزش سرگردانند و یا نمی دانند با آزادیِ تأمین شده توسط پیشرفت های علمی وتکنولوژی چه کنند! بسیاری برای پرکردن این خلاء و یا فرار از بی­محتوائی زندگی­شان و به امید یافتن خوشبختی و رضایت نفس دستاویز قدرت، ثروت، سکس، مشروبات الکلی و موادمخدرشده ولی جواب خود را درهیچ یک از آنها نیافته اند و درنتیجه باناامیدی بیشتراز خودبیگانه ترشده اند. این فروپاشی و بی هدفی درجامعه به صورت مختلف ازجملـــه گسستگی روابط فردی، شکست ازدواج ها، تنهائی، انزواجوئی وخودکشی ویاخشونت واعمال وحشیانه انعکاس پیداکرده است .

بنابرآثار آئین بهائـی انسان ماهیت وارزش حقیقــی خود را فراموش کرده و درنتیجه بردۀ امیال وخواسته های نفسانی خود شده است،جهت صحیح را ازدست داده و بی هدف وسرگردان شده است. حضرت بهآءالله در آثارخود انسان را به شناخت نفس حقیقی خود و توجه به گوهر وجودخود فرا می­خوانند و او را تشویق می­کنند که خود را ازقید تصورات و تَخَیُلات این جهان فانی رهاسازد وبسوی خداوند توجـه کنند زیراحصول آرامش، صلح ، رضایت وسعادت پایدار بجزاز این راه میسرنشود.    

تصورنمائید که انسان تا چه حد مجذوب خرید اشیاء گردیده تا جائی که فکرمی ­کنیم خانه ای و اتوموبیلی و وسایلی در اختیار داریم، اما درواقـــع متوجه آن نیستیم که این اشیاء ما را دراختیارخــودگــرفته اند. هـــرچه متعلقاتی راکه دراختیار داریم بزرگتروگرانترباشد سختی داشتن آنهـــا شدیدتر و زحمت آن مشکل تراست. هر چه بیشترداشته باشیم ، حرص وآز ما بیشتر می شود و هرگز از وضع فعلی خود قانع  نیستیم .

حضرت بهآءالله بانگاهی به اوضاع اجتماعی بشری، مادی گرائی و تصورات و پندارهای واهی مبتنی برآن را مورد ســــرزنش وملامت قرارداده ومی فرمایند:

« وای وای ای عاشقان هوای نفسانی از معشوق روحانی  چون برق گذشته اید وبه خیال شیطانی دل محکم بسته اید. ساجد”سجـــده کننده” خیالید واسم آنرا حق گذاشته اید و ناظر خارید ونام آن را گل گذارده اید….. » .

برطبق باورهای آئین بهائی آنچه که موجب آرامــش وآســـــــایش درونی انسان رافراهم می آورد توجه به خدا و دوری ازمادیات و روی آوردن به ارزشها و اهداف ابدی است .

حضرت بهآءالله تأکید میفرمایند که درقلوب ما فقط برای یک نوع محبت فضاوجوددارد واین به عهده ماست که محبت خداونـد رادرآن داخل کنیم یاعشق به این دنیای فانی . حضرت بهآءالله میفرمایند:  

« … هرگز شنیده ای که یار واغیار د رقلبی بگنجد؟ پس اغیار را بران تا جانان به منزل خود درآید .»

 آثارآئین بهائی تعلیم میدهد که انسان باید طالب کسب فضایلی چون محبت، عدالت، صبروبردباری، قابلیت، امانت، صداقت باشــــد نفس خود را براحدی ترجیح ندهد، افتخارواستکبار را ازقلب بشوید، به کم قانع و ازطلب زیاد آزاد باشد، به فقرا کمک کند .

حضرت عبدالبهآء هر دوتمدن مادی و معنوی راستایش میفرمایند و منشأء رفاه و سعادت و ترقی بشرمیدانند ولی تمـــدن مادی رابـــــدون ائتلاف معنویات واخلاق ناقص و در مواردی خطرناک دانسته اند.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:  پیامگیر: ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵ ، ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی:      www.reference.bahai.org/fa